TÍNH NĂNG
 • Server
 • Số lượng địa chỉ email
 • Dung lượng lưu trữ
 • Tên miền phụ
 • DomainKeys / DKIM
 • Catch-All / Mail Offline
EMAIL WEB HOSTING
 • Dùng chung với Web Hosting
 • Tùy theo Gói dịch vụ
 • Chung với Web Hosting
 • x
 • x
 • x
EMAIL PLUS
 • Sử dụng chia sẻ
 • Tùy theo Gói dịch vụ
 • Tùy theo Gói dịch vụ
 • x
SERVER RIÊNG
 • Server riêng + 01 IP
 • Không giới hạn
 • 250GB
 • 5